СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
Начало
За нас
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти

ГОДИШЕН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ

СПИСЪК НА ОБЩИНСКОТО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ПРЕДВИДЕНИ ДА СЕ ПРИВАТИЗИРАТ ИЛИ ПОДГОТВЯТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА (КАТО АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ И КАТО ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ)


ДРУЖЕСТВО - ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ /%/
I. Приоритетни проекти
1. АД "Спортно развлекателен комплекс КОРАЛИ"- 34%
2. АД "София Крематориум" - 20%
3. АД "Интер Експо и конгресен център" - 18,78%
4. АД "Воден свят – Банкя" - 10%

II. Други дружества предвидени за приватизация през 2016 г.
5. ООД "ДКЦ ХХІ – София" - 20%
6. ООД "ДКЦ ХХІІІ – София" 20%
7. АД "БКС Лозенец" - 3,57%
8. АД "Хлебни изделия Княжево"- 2,57%
9. АД "Наш дом" - 0,67%

10. ООД "Надежда" - 20%


III. Обособени части от общински търговски дружества
11. ЕАД “Софийски имоти”
12. ЕАД "Пазари Юг"
13. ЕАД "ВиК"

Списък на обособени части от имуществото на общински търговски дружества, общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества, предвидени да се приватизират или подготвят за приватизация през 2016 година


ЕАД "Софийски имоти”

УПИ ХІІІ-239б, ул."Луи Айер"
УПИ ХІІ-239, ул."Луи Айер"
УПИ Х-241, ул."Луи Айер"
Сграда, бул.”Шипченски проход” 4, кв.140, м.” Г. Милев”, ПИ 22
ПИ с идент. 68134.1930.594 в УПИ I, кв.261, м.”Павлово -Бъкстон”, ъгъла на ул.”Казбек” и ул.”Бр. Бъкстон”, им.пл.№ 594,
УПИ ХІХ, кв.1, м."Малинова долина – ІІ част", ул.202
ПИ 558, кв.41, ул."Бурел" №65 - 67
ПИ 559 и сграда, кв.41, ул."Бурел" №65 - 67
УПИ ІІІ-14, м."Предгаров площад", ул."Бр. Миладинови" № 99
Почивна база "Ашиклар", гр.Берковица

ЕАД "ВиК”
Обособени обекти от дружеството

ЕАД "Пазари Юг”
Административна сграда със сутерен, ул."П. Каравелов" №5

Район “Банкя”
ПИ с идент. 02659.2292.294, гр.Банкя
ПИ с идент. 02659.2195.2723, гр.Банкя
- ПИ с идент. 02659.2195.742 и сграда, ул."Ал. Стамболийски" №1, гр.Банкя
- Помещение в сграда, идент.32216.2299.785.1, с.Иваняне, ул."Стопански двор"
ПИ 975 и сгради, ул."Скакач", гр.Банкя
*Помещение в ТП, в.з. „Бели брег”, пл.№687, кв.3

Район “Витоша”
УПИ II, кв. 1, бул.”Цар Борис” III
УПИ VІІІ-274, кв.70, ул."Всеволод Гаршин"

Район “Връбница”
УПИ ІІІ-2227, кв.27 и сграда, ул."Вълчо Георгиев"
- УПИ VІІІ, кв.20А, местност "НПЗ Орион и съседни жилищни територии", ул."23 декември"
- УПИ ІV, кв.5, м."НПЗ Орион и съседни жил. територии", ул."3019"
- ПИ, кв.20б, м."НПЗ "Орион и съседни жил. територии", ул.“23 декември“

Район “Възраждане”
ПИ 11, кв.168, ул."Зайчар" №94
УПИ ХVІІ-6, кв.279А, ул."Зайчар" №193
ПИ 21, кв.214, ул."Странджа" №39
ПИ 12, кв.168, ул."Зайчар" №96
ІІ и ІІІ етаж от сграда, бул."Ал. Стамболийски" №48
Помещение 2 в бл.6, вх.Б в "Зона Б-5"
ПИ №13, кв.232, ул."Перник" №134-134А
ПИ №14, кв.232, ул."Перник" №134-134А
Помещение в бл.11-12 в "Зона Б-19"
Помещение в бл.12А, ж.к."Сердика"
*УПИ V-31, кв.166а, м."Зона Б-18", бул."Д. Петков" №54

Район “Изгрев”
Част от сграда до бл.56, ж.к.“Дианабад“

Район “Илинден”
УПИ І, кв.45а, м."Банишора-Зона В-17"
УПИ ІI, кв.45а, м."Банишора-Зона В-17"
УПИ ІІ, кв.178, кв.“Гевгелийски“

Район “Искър”
Помещение към трафопост, ж.к."Дружба-1" до бл.220
Помещение към трафопост, ж.к."Дружба-2" до бл.313
Помещение към трафопост, ж.к."Дружба-2" до бл.321
Помещение към трафопост, ж.к."Дружба-2" до бл.406, бл.407
Помещение към трафопост, ж.к."Дружба-2" до бл.412, бл.417
ПИ 140 в УПИ ІХ, кв.85, ж.к."Дружба-1"
ПИ 169 в УПИ ІІІ, кв.3, бул."Цариградско шосе" 297
Сграда, ж.к."Дружба-1", УПИ І до бл.139, кв.75

Район “Красна поляна”
Самостоятелен обект в сграда, идент.68134.1108.125.6.1, м.“Красна поляна“, кв.12

Район “Красно село”
Помещение в бл.35, ж.к.“Лагера“
УПИ VІІІ-608, кв.28 (стар 86), ул."Баба Илийца"
УПИ VІІІ, кв.6, м."Хиподрума, ул. "Кюстендил"
УПИ VІІ общ, кв.36, м."Хиподрума", ул."Нешово" №4
УПИ І, кв.58, м."Лагера", ул."Звездел" №3-7
УПИ І, кв.57, м."Лагера", ул."Звездел" №2-10

УПИ VІІ, кв.9, м."Крива река", ул."Баница" №4

Район “Кремиковци”
Помещение в трафопост, ж.к."Ботунец-1"
ПИ със сграда (бивша баня) с ид. 07140.8092.1597, ул."Н. Бонев", гр.Бухово

Район “Лозенец”

УПИ X-126, кв.23, м."НПЗ Хладилника-Витоша"

Район “Люлин”
- УПИ 18 (38), кв.34а, м."ж.к. Люлин-8 м.р.", част от поземлен имот с идент.68134.4358.38
- УПИ 16 (322), коо, кв.34а, по плана на м."Люлин-8 м.р.", с идент.68134.4358.322
- ПИ с идент.68134.4355.1763, представляващ УПИ 8(1763), кв.60, м."бул.Сливница", ул."Обелско шосе" 3в
- УПИ 9 (328), кв.34, м."Люлин" 8 м.р., идентичен с реални части от ПИ с идент.68134.4358.328
Сграда с идент.68134.4361.168.13, ж.к."Люлин" до бл.521
Помещение в бл.148, ж.к."Люлин"
Пом. към трафопост между бл.014 и бл.026, ж.к."Люлин" 1 м.р.
Помещение към трафопост до бл.901, ж.к."Люлин 9 м.р."
Ателие №3, ж.к."Люлин", бл.744, ет.ХІІІ
Помещение, ж.к."Люлин 10", бл.131

Район “Младост”

*ПИ 6095 в УПИ V, кв.5, м."Младост-1"

Помещение в бл.472, вх.1, ж.к.“Младост-4“
*Помещение, ж.к.”Младост”, бл.26 с идент.68134.4082.713.1.142
Помещение, ж.к.”Младост”, бл.26 с идент.68134.4082.713.1.143
Помещение, ж.к.”Младост”, бл.26 с идент.68134.4082.713.1.141
Магазин, ж.к."Младост -1", бл.11, вх.Г – изток
Магазин №5, ж.к."Младост -1а", бл.510, вх.3
Магазин №5, ж.к."Младост -2", бл.214

Район “Надежда”

УПИ III, кв.49б, м."Надежда 2а и 2б"
УПИ IV, кв.49б, м."Надежда 2а и 2б"
УПИ ХI-605, кв.84а, м."Надежда 2а и 2б"
- ПИ, идент. 68134.1386.391, м."Надежда 1а и 1б"
- ПИ, идент.68134.1382.675 в УПИ Х-675, кв.89 и сграда, м."Надежда 2а и 2б"
- УПИ ХVІІІ, кв.88в, м."Надежда 2а и 2б"
ПИ 2118 в УПИ ХVІ, кв.73, м."Надежда"
ПИ в УПИ ХХІ и сграда, кв.2, Илиянци, бул."Рожен" №38
ПИ 1527, кв.36, ид.№68134.1385.1527, ул."Явор" №3
- ПИ с идент. 68134.1380.2120, кв.172, м."Военна рампа - запад", ул."Бяла бука" №12
- ПИ, идент. 68134.1380.195, кв.172, м."Военна рампа - запад", ул."Ал. Михов" №20
- ПИ, идент.68134.1380.196, кв.172, м."Военна рампа - запад", ул."Ал. Михов" №18
- ПИ, идент.68134.1380.2121, кв.172, м."Военна рампа - запад", ул."Ал. Михов" №9
ПИ №398 в УПИ VІ-общ, ул."Недко войвода" №17
УПИ І, кв.833, идент. 68134.1387.2288, ж.к."Триъгълника",
*Пом. към ТП, ж.к."Надежда 1" до бл.139

Район “Нови Искър
ПИ и сграда, с.Чепинци, ул."Възрожденска"
ПИ и сгради, кв.Курило
ПИ и сграда, с.Чепинци
ПИ и млекосъбирателен пункт, с.Доброславци, ул."Габровица"
УПИ VІІІ, кв.62, ид.№00357.5348.98, гр.Нови Искър
Обект (бивша свинеферма), с. Кътина
УПИ І, кв.56, ид.№00357.5349.12, гр.Нови Искър
ПИ със сграда, с.Житен, ул.”Житница” №42

Район “Панчарево”
ПИ и сгради 30791.6003.3376, с.Кривина
Склад, УПИ ХIII, кв.21, с.Кривина
Сграда със сутерен, пл. № 519, с. Панчарево
Помещение (бивша фурна), с.Кривина, ул."Демокрация" №2

Район “Подуяне”
УПИ IX-906, м.“Суха река - запад“, кв.20
УПИ X-907, м.“Суха река - запад“, кв.20
УПИ VII-910, м.“Суха река - запад“, кв.20
УПИ VI-911, м.“Суха река - запад“, кв.20

Район “Сердика”
Помещение към ТП, ул.“Пражка пролет“ с ид. №68134.512.83.3.2
*Помещение, бул.”Щросмайер”, бл.203
Помещение, ул.”Железопътна”, зад читалището

Район “Слатина”
УПИ VI, кв.100, ул.“Боян Магесник“ №112
УПИ VII, кв.100, ул.“Боян Магесник“ №114
- Помещение предназначено за хидрофор ПИ - 685, УПИ -1- "КЖС и трафопост", от кв.53А, м."Христо Смирненски - ул.Кривина", западно от бл.10А
- Помещение, предназначено за хидрофор ПИ - 694, УПИ -1- "КЖС И трафопост", от кв.60, м. "Христо Смирненски - ул.Кривина", между бл.14 и бл.15
- Помещение, предназначено за хидрофор ПИ - 673, УПИ -1- "за ОЖС, магазини, трафопост и подземен гараж, от кв.211, м."Христо Смирненски - Слатина", западно от бл.32А
- Помещение, предназначено за хидрофор ПИ - 651, УПИ -1- "за КЖС", от кв.194, м."Христо Смирненски - Слатина", между бл.30 и бл.26
- Помещение, предназначено за хидрофор ПИ - 1109, УПИ -1- "за ОЖС, магазини и подземен гараж, от кв.44А, м."Хр. Смирненски - Слатина", южно от бл.47Б
- Помещение, предназначено за хидрофор в ПИ -1069, УПИ 4 - "за ОЖС И КОО", кв.26А, по регулационен план на гр.София, м."Гео Милев - Подуяне-Редута", западно от бл.101
- Помещение, предназначено за хидрофор в ПИ -958, УПИ 2 - "за КЖС, трафопост и озеленяване", кв.27, по регулационен план на гр.София, м."Христо Смирненски- Слатина - ул.Кривина", южно от бл.71
- Помещение, предназначено за хидрофор в ПИ -938, УПИ 2 - "за трафопост", кв.95, по регулационен план на гр.София, м."Христо Смирненски - Слатина", до бл.62 и 63
- Помещение, предназначено за хидрофор в ПИ -956, УПИ 3 - "за КЖС, подземни гаражи, трафопост, магазини и озеленяване", кв.27В, по регулационен план на гр.София, м."Христо Смирненски - Слатина- ул.Кривина", западно от бл.74

Район “Студентски”
УПИ I- 1358, кв.53, м.“Студентски град“, бул.“Д-р Г.М.Димитров“
-УПИ II-1356 - „за паркинг“, кв.53, местност “Студентски град“, булевард“Д-р Г.М.Димитров“

-УПИ II, „за КОО“, кв.53 А, м.“Студентски град“, ул.“Ив. Багрянов“
УПИ III, „за КОО“, кв.53 А, м.“Студ. град“, бул.“Д-р Г.М.Димитров“
УПИ VI, „за КОО“, кв.73, м.“Студентски град“, бул.“Н. Габровски“
УПИ ІІІ45, ул."Никола Габровски" №104
УПИ ІІІ44, ул."Никола Габровски" №106
УПИ ХХVІІІ, кв.11а м."Витоша-ВЕЦ Симеоново"

Район “Триадица”
Подземен гараж, ул."Метличина поляна" до бл.114

* - обекти със заведени дела

** - обекти, за които предстои сключване на договор

 

 

;