Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 602
02 / 2018

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАПИ е от 14 до 16 ч.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ СЕ ЗАКУПУВА САМО В ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

14 март 2018 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 12.03.2018 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

20 март 2018 - 11.00 часа
Поземлен имот с ид. 68134.504.182, кв.6
м. "Бивш стопански двор - кв. Бенковски - скл.база "Биримирци"
РАЙОН "СЕРДИКА"
(по предходен план - имот 000182, м. "Турска ливада"
Площ на терена - 845 кв.м.
Начална цена 67 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 16.03.2018 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:


02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 981 13 59


Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!