СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 568
17 / 2015

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

13 октомври 2015 - 11.00 часа

Магазин № 2
Район "Подуяне"
жк "Хаджи Димитър", бл. 55Б, вх. А
Площ - 69 кв.м.
Начална цена 56 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 09.10.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

 

14 октомври 2015 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1380.2117(в УПИ I за "чисто производство,
офиси и КОО", кв. 172)
Район "НАДЕЖДА"
ул.Александър Михов 14, м. "НПЗ-Военна рампа-запад"
Площ на терена - 305 кв.м.
Начална цена 64 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 12.10.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

 

15 октомври 2015 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 400 в УПИ IV - общ., кв. 15-нов,
м. "бул. "Ломско шосе"
Район "НАДЕЖДА"
ул.Недко Войвода 21
Площ на терена - 326 кв.м.
Начална цена 82 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 13.10.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

 

19 октомври 2015 - 11.00 часа
УПИ I, кв.23, м. "Хиподрума", за подз. гараж,магазин, ТП
и озеленяване
Район КРАСНО СЕЛО
ул.Сотир Андонов и ул.Феликс Каниц
Площ на терена - 875 кв.м.
Начална цена 423 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.10.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

 

20 октомври 2015 - 11.00 часа
Ателие-помещение с идент. 68134.4091.169.13.151
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-2", бл.214, вх. 1, ет. 21
Площ - 64 кв.м.
Начална цена 70 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.10.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

 

21 октомври 2015 - 11.00 часа
ПИ с пл. N 571,в УПИ II, м. "В. Иванов - север", кв. 842
- за жс и коо
Район ИЛИНДЕН
ул.Пловдив, между ул.Елена и ул. Петрич
Площ на терена - 244 кв.м.
Начална цена 70 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 19.10.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

 

22 октомври 2015 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 316 в УПИ II - за търговия, кв. 24
Район ПОДУЯНЕ
м. "ж.к."Левски - зона Г"
Площ на терена - 714 кв.м.
Начална цена 72 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.10.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

26 октомври 2015 - 11.00 часа
ПИ с пл. N 10, кв. 124, м. "Зона Б-18"
РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул."К.Величков" No 7
Площ на терена - 254 кв.м.
Начална цена 62 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 22.10.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

 

27 октомври 2015 - 11.00 часа
УПИ IX-4, м. "Западно направление", кв. 181
РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ул."Шар планина" No 38
Площ на терена - 353 кв.м.
Начална цена 412 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.10.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69

- за общински търговски дружества:

02 986 44 80.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!

Съобщение:

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

На основание чл. 8 от Правилника за дейността на СОАП  и Решение № 1643 от 27.02.2015 г. на Надзорния съвет на агенцията, уведомява своите клиенти

че отпадат разпоредбите относно забраната за отчуждаване на недвижимия имот – незастроен ПИ и УПИ -  изцяло или отчасти за срок от 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора за покупко-продажба. Отпадането на забраната включва всички насрочени тръжни процедури за незастроени поземлени и урегулирани поземлени имоти, за които към 27.02.2015 г. все още не е  закупена тръжна документация и такива с предстоящо насрочване.

Решението влиза в сила от деня на приемането му.