Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 612
12 / 2018

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАПИ е от 14 до 16 ч.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ СЕ ЗАКУПУВА САМО ОТ 14 ДО 16 ЧАСА!

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

27 ноември 2018 - 11.00 часа
Поземлен имот с ид. 68134.4358.485, кв. 31б,
местност "ж.к. Люлин"- 9 м.р", между бул. "Царица Йоанна",
РАЙОН "ЛЮЛИН"
бул. "Луи Пастьор" и ул."Ген. Казимир Ернрот"
Площ на терена - 7 078 кв.м.
Начална цена 5 950 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 100 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 23.11.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

29 ноември 2018 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 27.11.2018 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

12 декември 2018 - 11.00 часа
Поземлен имот идент.07140.8092.1660
(в УПИ I "за коо и тп"), кв. 47а, м. "Бухово", гр. Бухово
РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
между бул. "Никола Бонев", ул. "Янтра" и ул. "Чемшир"
Площ на терена - 2 827 кв.м.
Начална цена 80 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 10.12.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

17 декември 2018 - 11.00 часа
Сграда с идент.68134.4356.50.9
ж.к. "Люлин - 1 м.р.", до бл. 005
РАЙОН "Люлин"
ЗП - 212 кв.м.
Начална цена 189 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 13.12.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

18 декември 2018 - 11.00 часа
Поземлен имот с идeнт.68134.1114.1351,
представляващ ПИ с N 1322, кв.131,м."Факултета", кв. "Факултета"
РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА"
Площ на терена - 6 448 кв.м.
Начална цена 1 750 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 14.12.2018 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

19 декември 2018 - 11.00 часа
Поземлен имот с ид.22304.7979.534
с. "Долни Богров, м. "Герена", извън регулация
РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
Площ на терена - 8 313 кв.м.
Начална цена 375 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 17.12.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

19 декември 2018 - 14.00 часа
ПИ с ид.07598.305.1048, заедно със сгради с ид. 07598.305.1048.1,
07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3,07598.305.1048.4,
07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (предст.УПИ VI-1633,кв.55)
гр. Бяла, област Варна, ул. "Цар Самуил" № 10

ЕАД "СОФИИСКИ ИМОТИ"
Площ на терена - 1 751 кв.м.
Начална цена 150 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 17.12.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

02 981 90 14;
02 988 46 38

-

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!